امروز : 0
ديروز : 22
ماه : 1192
سال جاری : 115469
 
  فرایند استعفا مدیران کنترل کیفی از واحدهای مربوطه
  • نوشتن استعفا بر روی سربرگ واحدهای تولیدی و خطاب به کارفرما
  • تایید کارفرما و اعلام موافقت خود نسبت به استعفا مدیر کنترل کیفی(مهر و امضا توسط کارفرما)
  • تحویل دادن اصل تایید صلاحیت رونوشت استعفا تایید شدهئ به اداره استاندارد بخش آموزش